miércoles, 9 de mayo de 2012

Hanshi Maestros de Okinawa

Choboku Takamine

Seikichi Higa

Kanei Uechi

Sentados los Maestros: Chotoku Kyan, Kentsu Yabu, Chomo Hanashiro, y Chojun Miyagi.
De pie los discipulos: Shimpan Gusukuma, Tsuyoshi Chitose, Choshin Chibana, y Genwa Nakasone.

Katsuya Miyahira

Meitoku Yagi

Higa hanshi con Kyuna hanshi en hombu dojo

Seikichi Uehara

Shoshin Nagamine

Yuchoku Higa

No hay comentarios:

Publicar un comentario