miércoles, 9 de mayo de 2012

Maestros de Okinawa - Kata

 
Uehara Seikichi
 
 Yagi Meitoku
Yuchoku Higa
Shoshin Nagamine
Kanei Uechi
Katsuya Miyahira
Choshin Chibana
Choshin Chibana
 
Choshin Chibana 
 
Choshin Chibana 
 
Choshin Chibana 
 
Choshin Chibana 
 
Choshin Chibana 
 Shugoro Nakazato

No hay comentarios:

Publicar un comentario